Samen bieden we jongeren wat ze nodig hebben

STORM is een netwerkaanpak van regionale partners in onderwijs en zorg (zoals voorgezet onderwijs, mbo, GGD, jeugdhulpverlening, GGZ en gemeenten), gestart in Oost-Brabant. Aanleiding was het zorgelijke aantal suïcides onder jongeren, dat in Brabant boven het landelijk gemiddelde ligt. Binnen de keten is besloten de handen ineen te slaan, in de overtuiging dat het signaleren én afwenden van (dreigende) depressiviteit onder jongeren veel beter moet en kan.

De oorsprong van STORM voert terug naar 2011, toen onderzoekers van GGZ Oost Brabant en de Radboud Universiteit startten met een onderzoek naar depressiepreventie bij leerlingen op het voortgezet onderwijs. De GGZ-onderzoekers die zich aanvankelijk alleen richtten op het opsporen van somberheid en verhoogde depressieve klachten bij jongeren, besloten dat deze jonge mensen – eenmaal geïdentificeerd – ook direct preventieve hulp moesten krijgen. Er volgden gesprekken met alle ketenpartners in de regio die een rol in onderwijs en zorg spelen en de preventieve aanpak werd steeds verder aangepast. Aanvankelijk kostte het best wat energie om duidelijk afspraken te maken over taken, budgetten en verantwoordelijkheden, maar gaandeweg groeide de overtuiging dat jongeren het meest geholpen zijn als alle partners bereid zijn over de schotten heen te kijken.

“Dankzij onze ketenpartners weet ik nu dat we niet zozeer moeten letten op afwijkend gedrag, maar alert moeten zijn veránderingen in gedrag.”

Docent ICT, ROC De Leijgraaf

Elkaar vinden

In Oost-Brabant is de ketensamenwerking sindsdien op twee fronten sterk verbeterd. Door duidelijke taken toe te wijzen en zo veel mogelijk aan te haken bij bestaande werkafspraken, verloopt het proces (van signaleren en preventief ondersteunen tot gespecialiseerde hulp bieden) nu veel efficiënter. Maar minstens zo belangrijk is dat de informele contacten sterk zijn verbeterd: professionals weten elkaar nu veel sneller te vinden als een jongere hulp nodig heeft. Dat werkt voor alle betrokkenen enorm motiverend.

Kennis delen

Binnen STORM delen partners actief hun kennis. Zo krijgen GGD-verpleegkundigen en -artsen, mentoren en docenten op de deelnemende scholen, basisteams jeugd en gezin en huisartsen trainingen van GGZ-professionals. Daarin leren zij hoe ze depressie en suïcidaliteit herkennen en hoe ze dit beladen onderwerp op een praktische manier bespreekbaar kunnen maken. Deze kennisdeling blijft in ontwikkeling door nieuwe kennis uit wetenschappelijk onderzoek en doorontwikkeling van interventies in de praktijk.

Samen bereiken we dat jongeren altijd en overal de hulp krijgen die ze op dat moment nodig hebben. Samen vormen we een sterk vangnet, óver alle schotten heen. Niet onze belangen, maar die van de jongeren staan centraal binnen STORM!

“Herstel begint met contact maken; tussen volwassenen en jongeren, maar óók tussen ketenpartners. Samen komen we verder.”

Marnix Schlösser, oud-wethouder Deurne